O nas

Cele statutowe

  1. Inspirowanie i prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie wspierania i promocji innowacji, rozwoju oraz przedsiębiorczości.
  2. Wspieranie i wspomaganie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, to jest integrację celów ekologicznych, społecznych i gospodarczych, w warunkach zmian zachodzących we współczesnym świecie. Zrównoważony rozwój oznacza, że wzrost gospodarczy prowadzi do zwiększania spójności społecznej, zmniejszania rozwarstwienia społecznego, wyrównywania szans, zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego, przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji  oraz do podnoszenia jakości środowiska naturalnego poprzez aktywną ochronę zasobów przyrodniczych.
  3. Wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce.